Producten

Algemene voorwaardenALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE VERKOOP-LEVERING & BETALING

Algemeen
deze voorwaarden zijn van toepassing op de aangeboden artikelen in de online shop van Kristls Design - NV Oversnes. Met koper of consument wordt de wederpartij van NV Oversnes aangeduid, degene die van NV Oversnes koopt en/of geleverd krijgt. Door uw bestelling via onze online shop www.kristlsdesign.eu verklaart u zich akkoord met de verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden.

Artikel 1: identiteit van de ondernemer
Kristls Design  is dochterfirma van NV Oversnes
verkoop uitsluitend via webshop, geen winkel.
Telefonisch te bereiken van Ma-Do van 09.30u-16u en Vry van 09.30u-15u op +32 483 064 138
Per e-mail te bereiken via info@oversnesnv.com
BTW nummer: BE0444 931 971

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot standgekomen overeenkomst op afstand tussen de ondernemer en de consument.
2. voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Deze worden getoond en moeten aangevinkt worden bij de bestelling door de consument.

Artikel 3: Het aanbod
1. het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de goederen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruikt maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. 
2. elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
* de prijs inclusief belastingen
* de eventuele kosten van de levering
* de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
* de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
* de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert

Artikel 4: De overeenkomst
1. de overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden
2. indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd de ondernemer onverwijd langs elektronische weg de ontvangst van aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelingen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. de ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvaarding te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. de ondernemer zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het mailadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
c. de garanties betreffende de naservice na aankoop.
d. de in artikel 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst.
6. de koper kan een transactie binnen 24 uur na het tijdstip van de bestelling annuleren en/of wijzigen door per e-mail naar info@oversnesnv.com hiervan melding te maken.
7. de minimumbestelling bedraagt € 25,00 exclusief verzendingskosten.

Artikel 5: Het herroepingsrecht
Bij levering van de producten:
1. bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te onbinden binnen de 48u na ontvangst van zijn bestelling. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
2. tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product alsook de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies die hij direct schriftelijk per mail binnen de 48u ook zal melden aan de ondernemer.

Artikel 6: Kosten in geval van herroeping (terugzending)
1.  Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening, niet voor de ondernemer.
2. indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zonder de terugzendingskosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping terugbetalen. 
3. Moet er een ander product in de plaats worden verstuurd zullen ook hier de kosten van verzending worden gedragen door de consument.
4. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van NV Oversnes worden geretourneerd en kosten zijn voor de consument.

Artikel 7: Uitsluiting herroepingsrecht
1. de ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 1 en 2 van artikel 5. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting is ook mogelijk voor:
* die duidelijk persoonlijk van aard zijn
* die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
* Die snel kunnen verouderen
* waarvan de prijs gebonden is aan actieprijzen of kortingen

Artikel 8: De prijs
1. gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
2. in afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan  indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. de in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Alle in de online shop en in deze leveringsvoorwaarden vermelde prijzen zijn in Euro's en inclusief BTW. Kopers uit landen van de Europese Unie betalen de artikelprijs inclusief BTW. NV Oversnes is gerechtigd om prijzen in de webshop te wijzigen, zonder voorafgaande schriftelijke mededeling aan kopers.

Artikel 9: Comformiteit en garantie
1. de ondernemer staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. een door de ondernemer, fabricant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3. NV Oversnes is niet aansprakelijk voor het verlies van strass-steentjes/parels, mocht er bij levering toch een probleem zijn, gelieve dit dan binnen 24u te willen doormailen naar info@oversnesnv.com.
4. NV Oversnes is tevens niet aansprakelijk voor het beschadigen en/of breken van bedels, horloges, armbanden/kettingen, nadat deze door de koper in gebruik zijn genomen.
5. De sluitingen van onze sieraden worden extra gecontroleerd voor verzending en is NV oversnes niet aansprakelijk voor gebreken aan de sluitingen van sieraden. Deze kunnen in het begin een beetje stroef gaan, maar zijn opgelost door wat tafelolie op een wattenstaafje aan het slotje te doen.

Artikel 10: Levering en uitvoering
1. de ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. De verantwoordelijkheid voor het juist of volledig opgegeven van het leveringsadres ligt bij de koper.
3. met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder onkosten te ontbinden zonder schadevergoeding en ingebrekestelling.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. het risico van beschadiging en/of vermindering van producten berust de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. bestelde artikelen zullen na ontvangst van de betaling zo spoedig mogelijk worden toegestuurd. Bestellingen worden alleen geaccepteerd met betaling vooraf, via overmaking of in de toekomst via Multisafepay, deze keuze moet worden aangeduid bij de bestelling.
8. Indien bestelde goederen onverhoopt niet voorradig zijn, zal koper hiervan per omgaande op de hoogte worden gesteld. Als dan zal met de koper worden besproken of de gehele levering opschort tot de ontbrekende artikelen weer voorradig zijn, dan wel dat levering van de ontbrekende artikelen op een later tijdstip zal plaatsvinden. NV Oversnes zal in dit geval van deellevering de verzendkosten op zich nemen binnen België.


Artikel 11: Betaling
1. voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 dagen na het ingaan van de bedenktermijn van 48 uur.
2. wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
De kosten voor bankoverschrijving vanuit buitenland zijn voor rekening van de consument.
3. de consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijd aan de ondernemer te melden.
4. in geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
5. Betaling van uw bestelling is mogelijk via bankoverschrijving. Na ontvangst van een bestelling stuurt NV Oversnes een bevestigingsmail aan de consument, waarin het rekeningnummer vermeld staat, ook voor betalingen via buitenland zullen voorzien zijn van Iban en Bic nummer. Het aankoopbedrag dient o.v.v. het ordernummer binnen de 7 dagen te zijn bijgeschreven op onze bankrekening.
Vanaf het moment dat het verschuldigde bedrag op de rekening van NV Oversnes is ontvangen, wordt de bestelling verwerkt. Kosten van overschrijving uit het buitenland zijn voor rekening van de consument.
6. Indien een betaling niet binnen deze termijn wordt bijgeschreven op onze rekening, dan zal de order komen te vervallen en zijn de bijkomende kosten ten laste van de consument. De goederen zullen dan terug in de verkoop worden gezet.

Artikel 12: Klachtenregeling
1. de ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd van 24 uren na ontvangst van levering, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 13: Geschillen
1. op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Artikel 14: Aanvullende of afwijkende bepalingen
aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 15: Kwaliteit
Producten uit de webshop van NV Oversnes zijn van hoogwaardige kwaliteit en voldoen aan alle eisen en normen waaraan producten moeten voldoen, die verkocht worden binnen de Europese Unie. Bij normaal gebruik waarvoor het product bedoeld is, leveren de producten geen gevaar op voor de gebruiker en/of haar omgeving. NV Oversnes is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, fysiek, mentaal of materieel, na of tijdens het gebruik van door de NV Oversnes verkochte goederen.
Werkelijke kleuren kunnen afwijken van hetgeen op de monitor van de koper of consument weergegeven wordt.

Artikel 16: Verzendkosten
1. De verzendingskosten bedragen slechts € 4,50 voor de verzending binnen België door Kiala service. Hiervoor gelden de wettelijke voorschriften die opgelegd zijn door Kiala en kunnen worden nagelezen op 
www.kialaverzendservice.be. Verhoogt Kiala zijn verzendtarieven, dan zal NV Oversnes hier ook bij volgen.
2. Voor verzendingen van meer dan 15 kg gelden de geldige tarieven van De Post,  Momenteel bedraagt dit
 € 14,00 tot een gewicht van 30 Kg. Ook hier zullen wij de tarieven bij verhoging door De Post mee doorrekenen aan de consument. zie ook http://www.bpost.be/site/nl/residential/pricing/prices.html
3. Verzendingen buiten België gelden ook de wettelijke tarieven via de Post, http://www.bpost.be/site/nl/residential/parcels/international/kilopostint.html.
4. Wilt u uw verzending aangetekend of verzekerd laten versturen? Geeft u dit dan aan bij uw bestelling onder opmerkingen. Deze wijze is veiliger dan verzenden via de standaard postbezorging, op die manier is er een track en trace nummer voor uw bestelling. Wij raden u dit zeker aan bij grotere bestellingen. De kosten, die aan het aangetekend/verzekerd versturen verbonden zijn, zijn voor rekening van de consument.

Artikel 17: Privacy
NV Oversnes zal de persoonsgegevens van de koper vertrouwelijk behandelen en nooit beschikbaar stellen aan derden. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de bestelling. Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Indien u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen.